A A A

Scenariusz zajęcia z wychowania muzycznego

Grupa wiekowa: 6-latki 

 

Prowadząca: Halina Kloch

Temat zajęcia: „Zabawy z francuską muzyką”

 

Cel ogólny zajęcia:

 

 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wykorzystywaniu przez dzieci instrumentów perkusyjnych jako akompaniamentu do poznanych utworów muzycznych                                             

 

Cele szczegółowe:                                                                                 

 

 

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne
 • zna technikę gry na wybranych instrumentach perkusyjnych
 • odtwarza poznany rytm na instrumentach perkusyjnych
 • potrafi zaprezentować własne umiejętności muzyczne
 • jest kreatywne – potrafi ruchem zinterpretować melodię
 • potrafi odpowiednio zachować się w czasie słuchania muzyki poważnej
 • rozumie pojęcie partytura
 • zna utwory kompozytorów francuskich

 

 

Metody:

 

 • czynna, słowna, oglądowa

 • metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii-Strauss

 

 

Forma:

 

 • zajęcie z całą grupą
 • zajęcie w małych zespołach

 

Pomoce dydaktyczne:

 1. instrumenty perkusyjne
 2. ilustracje instrumentów muzycznych
 3. kaseta z nagraniem dźwięków instrumentów muzycznych
 4. kaseta z nagraniem utworu francuskiego kompozytora Hectora Berlioza „Marsz Rakoczego”
 5. szarfy
 6. partytura

 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

 

  

 

Etapy zajęcia

 

Przebieg zajęcia

 

Umiejętności kluczowe

 

Uwagi

I. Zaangażowanie

/stwarzanie sytuacji problemowej/

 

1. Piosenka powitalna:

„Wszyscy są- witam was

zaczynamy, już czas!

Jestem ja, jesteś ty,

raz, dwa, trzy!”

2. Zagadki muzyczne

rozpoznawanie instrumentów muzycznych.

Nauczycielka gra na instrumencie perkusyjnym /bębenek, tamburyno, trójkąt, klawesy/.

Zadaniem dzieci jest odgadnięcie nazwy instrumentu i wskazanie odpowiedniej ilustracji.

3. Jaki to rytm?- wyklaskiwanie przez dzieci rytmu granego przez n-lkę na bębenku.

W dalszej części wygrywanie przez dzieci rytmu na instrumentach perkusyjnych wg partytury – n-lka jest dyrygentem.

 

4. Zabawa ruchowo – muzyczna: Ja jestem muzykantem konszabelantem

 

 

Dzieci ilustrują piosenkę ruchem.

 

 

 

 

Dzieci rozpoznają i nazywają prawidłowo instrumenty muzyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci prawidłowo wyklaskują rytm. Znają pojęcie partytura.

 

Dzieci znają technikę gry na instrumencie.

 

 

 

 

Dziecko potrafi ruchem i głosem zilustrować określony instrument.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci siedzą w półkolu na dywanie z zasłoniętymi oczami.

II.

Badanie

/otrzymywanie zadań, zapoznawanie się z nimi/

 

5. Jaki to utwór? – słuchanie fragmentu utworu Berlioza Marsz Rakoczego.

Udzielanie przez dzieci odpowiedzi na pytania:

- jaki to utwór?

- kto jest kompozytorem?

- skąd pochodzi?

6. N-lka proponuje dzieciom wysłuchanie całego utworu.

Następnie n-lka po przypomnieniu opowieści muzycznej zachęca dzieci do przedstawienia jej w oparciu o Marsz Rakoczego.

7. N-lka odsłania partyturę utworu Marsz Rakoczego. Dzieci  wyklaskują rytm.

 

Dzieci rozpoznają utwór na podstawie melodii.

 

 

Dzieci znają tytuł, nazwisko kompozytora oraz kraj z którego pochodzi.

 

 

 

Dzieci wiedzą jak zachować się w czasie słuchania utworu.

 

Dzieci potrafią zilustrować utwór ruchem.

 

 

Dzieci reagują na zmiany rytmu w muzyce.

 

Dzieci znają termin partytura

 

N-lka zwraca uwagę na zachowanie ciszy podczas słuchania utworu.

 

 

 

 

 

Dzieci słuchają utworu w dowolnie wybranej pozycji.

 

Dzieci wcześniej poznały utwór i wspólnie ułożyły opowieść.

 

Dzieci ustawiają się w półkolu.

III. Przekształcenie

/uporządkowanie wiedzy/

 

8. Mała orkiestra – próba grania przez dzieci na instrumentach perkusyjnych utworu wg partytury.

 

9. Przedszkolny koncert – zespołowe zagranie utworu wg partytury z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

Dyryguje nauczycielka.

 

 

Dzieci potrafią odtworzyć na instrumentach perkusyjnych rytm wg partytury.

 

Dzieci potrafią zaprezentować własne umiejętności muzyczne.

 

Dzieci dobierają instrumenty wg koloru szarf i zajmują miejsca na krzesełkach.

IV.

Refleksja

/ewaluacja/

 

10. Ocena zajęcia przez dzieci.

 

 

 

11. Zakończenie zajęcia wspólną zabawą – Zajęcia skończone

 

 

Dzieci potrafią dokonać samooceny.

 

 

 

Dzieci potrafią zilustrować ruchem treść piosenki.

 

Dzieci ustawiają się obok wybranego symbolu.