Menu
menu      Formy Opieki
 
menu      Dla Kandydatow
 
 
menu      Akty Prawne
 
menu      Pliki do Pobrania
 
menu    Propozycje
        Książkowe

Adopcja (przysposobienie)

Polega na przyjęciu  do  rodziny  dziecka, na mocy  postanowienia Sądu,
które w ten  sposób uzyskuje takie same prawa i obowiązki jak dziecko
urodzone w tej rodzinie; prawa te powstają w stosunku  do rodziców  adopcyjnych  i ich  krewnych.
Dziecko przyjmuje nazwisko rodziców adopcyjnych, otrzymuje nowy akt urodzenia. Bezpośredni kontakt z rodziną pochodzenia dziecka jest zerwany. Adoptować (przysposobić) można dzieci, których rodzice:

 - nie żyją;
 - zostali pozbawieni władzy  rodzicielskiej
 - wyrazili zgodę na przysposobienie dziecka
 - są ubezwłasnowolnieni. Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. Przysposobić mogą osoby, które:

- mają pełną zdolność do czynności prawnych
- są zdrowe psychicznie i fizycznie
- są w odpowiednim wieku (różnica wieku miedzy rodzicami a dziećmi
nie może być mniejsza niż 18 lat i zwyczajowo nie większa niż 40 lat)
- mają sytuację zawodową i finansową zapewniającą dziecku dobre  warunki  materialne
- mają odpowiednie  warunki mieszkaniowe
- gwarantują właściwą opiekę, kierują się dobrem dziecka

Rodzaje adopcji:

1. Pełna nierozwiązalna (całkowita) - orzeka się ją tylko w przypadku, gdy rodzice dziecka wyrazili dobrowolną zgodę na adopcję swojego dziecka przez nieznaną im rodzinę; niemożna jej rozwiązać;

2. Pełna - orzeka się ją, gdy rodzice dziecka są pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie żyją, są ubezwłasnowolnieni: z ważnych przyczyn, możliwe jest jej rozwiązanie;

3. Niepełna - relacje i obowiązki nawiązują się miedzy rodzicami i dzieckiem, nie dotyczą krewnych rodziców adopcyjnych

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz Kodeks Postępowania Cywilnego regulują sprawy związane z przysposobieniem. Warunki i procedury przygotowujące i kwalifikujące kandydatów na rodziców adopcyjnych wynikają z Ustawy o pomocy społecznej i Rozporządzenia w sprawie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych.

Rodzina zastępcza

Zapewnia opiekę i wychowanie dziecku całkowicie lub częściowo pozbawionemu opieki
rodzicielskiej ( z powodu pozbawienia, ograniczenia, zawieszenia władzy rodzicielskiej).
O utworzeniu rodziny zastępczej  orzeka Sąd. rodzinę zastępczą możne stworzyć zarówno
małżeństwo, jak i osoba samotna, o ile spełnia poniższe warunki:

- daje rękojmie należnego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
- mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- korzystają  z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
- nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy
  rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
- wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy
  ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
- nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało
  stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
- mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
- uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na
   miejsce zamieszkania.

Rodziny zastępcze dzielą się na:

- spokrewnione z dzieckiem
- niespokrewnione z dzieckiem
- zawodowe nie spokrewnione z dzieckiem
a. wielodzietne
b. specjalistyczne}
c. o charakterze pogotowia rodzinnego.

Rodzina zastępcza:
- kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw ( w tym do wiedzy
  o swoim pochodzeniu, podtrzymaniu kontaktu z rodziną naturalną)
- sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem osobiście
- zapewnia odpowiednie warunki bytowe
- zapewnia możliwość rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego
- zapewnia możliwość zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka
- zapewnia możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
- zapewnia odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej reguluje funkcjonowanie rodzin
zastępczych oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004
w sprawie rodzin zastępczych.

Rodzinny Dom Dziecka

Jest placówką rodzinną, w której umieszcza się kilkoro dzieci (od 4 do 8 )
tworząc relacje  opiekunów z dziećmi zbliżone do rodziny wielodzietnej. Zwykle umieszcza się w nich liczne rodzeństwa.
Wobec kandydatów chcących prowadzić rodzinny dom dziecka obowiązują
takie same wymagania jak w przypadku rodzin zastępczych. Osoba prowadząca rodzinną placówkę jest jej dyrektorem; oznacza to, że oprócz obowiązków wychowawczych, pełni także obowiązki administrowania budżetem i organizacją rodzinnej placówki.Design by flankerds.com