Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ważne skróty


  

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku

Budżet Obywatelski 2023

W dniach od 3 do 9 października br. będzie można głosować na projekty lokalne i ogólnomiejskie w Budżecie Obywatelskim.
Głosować będzie można na stronie internetowej https://budzet-obywatelski.rybnik.eu/
oraz stacjonarnie w Domu Kultury ul. Barbary 23 tylko w sobotę 8 października w rodzinach 14:00-18:00.
Zachęcamy do głosowania.

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023

1. Od 1 września można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego . Formularze wniosków są do pobrania u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły. Kompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć u pedagoga szkolnego, w terminie do 12 września 2022 r.
• Wnioski niekompletne, bez zaświadczeń/oświadczeń, decyzji o dochodach
oraz wnioski z przekroczonym kryterium dochodowym nie będą przyjmowane.
• Szkoły składają w kancelarii UM wnioski z udokumentowanym dochodem
do 600,00 zł.
2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta
Rybnika, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Ważne: rodzina ucznia musi jednocześnie spełniać oba kryteria – czyli
w rodzinie muszą występować wyżej wymienione bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność itd. oraz musi spełniać kryterium dochodowe (600,00 zł na osobę).
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2020 r. poz. 1876 – j.t.), za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (np. z tytułu zatrudnienia, z działalności gospodarczej, z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendium socjalne, naukowe, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, energetyczny i inne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
• miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia
społeczne określone w odrębnych przepisach,
• kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
• do dochodu nie wlicza się także tzw. 500+ oraz 300+.
3. Stypendium szkolne dla uczniów pochodzących z Ukrainy, będzie przyznawane na identycznych zasadach jak dla uczniów z Polski - w formie refundacji poniesionych kosztów na cele edukacyjne.
4. Kwota przyznanego stypendium jest zależna od wysokości dochodu na członka rodziny:
• dochód od 0 zł do 130,00 zł - stypendium w wysokości 124,00 zł/m-c;
• dochód od 130,01 zł do 600,00 zł - stypendium w wysokości 99,20 zł/m-c
5. Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach
edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów
oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych,
sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze
edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych),
lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych,
stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji.
6. Refundacja kosztów za poniesione wydatki na cele edukacyjne
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków,
imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty, potwierdzeń wystawionych przez szkołę. W ostateczności, jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie udokumentować zakupu może napisać stosowne oświadczenie z klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Nie ma możliwości refundacji kosztów zakupu używanych komputerów
PC/laptopów, tabletów, drukarek, monitorów oraz części komputerowych.
Na podstawie umowy kupna sprzedaży mogą zostać zrefundowane tylko
i wyłącznie używane podręczniki szkolne (nie dowolne książki), sprzęt sportowy potrzebny w ramach uprawianej dyscypliny sportu oraz instrumenty muzyczne w przypadku uczniów, którzy uczą się grać na instrumentach.
Informacje dodatkowe:
1. Decyzje o przyznaniu stypendium zostaną wydane w połowie października 2022 r.
2. Najbliższa wypłata stypendiów jest planowana na 2 grudnia 2022 r.
3. Wszelkich informacji na temat stypendium udziela pedagog szkolny.

Dokumenty do pobrania

Katalog wydatków
Oświadczenie opiekuna tymczasowego po polsku
Umowa kupna sprzedaży podręczników
Wniosek stypendium szkolne Ukraina 2022-2023
Wniosek ucznia
Wyciąg z ustawy
Wzór oświadczenia działalność ryczałt
Wzór oświadczenia działalność zasady ogólne
Wzór oświadczenia o dochodach
Wzór oświadczenia o braku pracy
Wzór oświadczenia o dochodach Ukraina 2022-2023

Plan lekcji od 1 września 2022

Poniżej link do strony internetowej z aktualnym planem lekcji obowiązującym od 1 września. Plan może ulec jeszcze zmianie.

https://miastorybnik.pl/sp21/plan/ 

 

Umowa na żywienie 2022

Szanowni Rodzice
Deklarację i umowę na żywienie można już składać w siedzibie szkoły lub u intendentki. Z obiadów można korzystać od dnia następnego po złożeniu kompletu dokumentów.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Nowy rok szkolny rozpoczynamy w czwartek 1 września, krótkim spotkaniem w sali gimnastycznej wg. poniższego harmonogramu.

GODZINA 9.00 Klasy II-V

GODZINA 10.00 Klasy VI-VIII

GODZINA 11.00 Klasy I

Po spotkaniu uczniowie przejdą do klas ze swoimi wychowawcami.

Informacje dla rodziców uczniów klas I

Zebranie rodziców uczniów klas I odbędzie się 29.08.2022r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki
w Rybniku na dużej sali gimnastycznej.
Listy dzieci z podziałem na klasy będą wywieszone 25 sierpnia na drzwiach szkoły.

Wykrawka szkolna 2022/2023

Wykaz niezbędnych przyborów szkolnych i plastycznych dla pierwszoklasisty na rok szkolny 2022/2023
Pomoce plastyczne, które będą przechowywane w szkole (podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka):
− plastelina
− farby plakatowe;
− 3 pędzle o różnej grubości włożone do farb
− pastele
− flamastry
− klej w sztyfcie ,,Magic”
− podkładka do malowania i lepienia z plasteliny
− papier kolorowy, tzw. wycinanka w formacie A4
− blok techniczny biały A4
− blok rysunkowy biały A4
− blok techniczny kolorowy A4
− blok rysunkowy kolorowy A4
− teczka formatu A4 na dodatkowe karty pracy- podpisana
Przybory plastyczne mają być włożone do grubej teczki A4 (z rączką lub na rzepy) - teczka podpisana.
Piórnik a w nim: 3 miękkie ołówki, gumka, temperówka z pojemnikiem na śmieci, kredki ołówkowe dobrej jakości (np. bambino), zaokrąglone nożyczki, klej w sztyfcie, linijka 15cm
Zeszyty podpisane na przedniej okładce:
− 2 zeszyty 16 kartkowe w kratkę
− 2 zeszyty 16 kartkowe w wąskie linie
Strój na zajęcia sportowe: biała koszulka z krótkim rękawem, czarne/granatowe krótkie spodenki, obuwie sportowe (wiązane lub na rzepy) z gumową białą podeszwą.
Strój galowy na uroczystości szkolne: biała koszula/bluzka, ciemne spodnie lub spódnica.

Więcej artykułów…

  1. Zestaw podręczników 2022/2023
  2. Informacja o zebraniu organizacyjnym rodziców przyszłych klas I
  3. Listy kandydatów
  4. Szkoły w Rybniku będą przyjmować dzieci uchodźców z Ukrainy.

Strona 1 z 17

Realizowane programy