Szkoła Podstawowa nr 35  im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku

 


 

Historia

Szkoła Podstawowa nr 35

 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku

44-206 Rybnik 6, ul. Śląska 14

tel./fax (0-32) 42 27 239

e-mail: sp35@onet.eu   


  

 


 


STYPENDIUM

1.Wnioski należy pobierać u pedagoga

 

2.We wrześniu stypendium przysługuje osobom z kryterium dochodowym 456zł netto na członka rodziny, a od października 514zł

 

3.DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

·          zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;

·          zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);

·          zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;

·          oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;

·          oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;

·          zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;

·          wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;

·          zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł; ;

·          zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2014 r. lub oświadczenie
(w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);

·          zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);

·          odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;

·        W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS. Wnioskodawca powinien we wniosku oświadczyć jaki ma dochód na jednego członka rodziny.

·        zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z poszczególnych źródeł, wnioskodawca może złożyć oświadczenie – przykładowo jeśli nie dostarczy zaświadczenia
z zakładu pracy powinien złożyć oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia (podając w tym oświadczeniu nazwę oraz adres zakładu pracy).

Bardzo ważne jest aby w treści oświadczenia była zawarta klauzula: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Wzór nowego oświadczenia znajduje się w załącznikach – proszę go stosować.

 

 

 

Szkoła posiada PRACOWNIĘ
i INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ współfinansowane z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

 

Lista podręczników

Na rok szkolny 2015/2016

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

Nauczyciele

 

Uczniowie

 

 

Dokumenty

Koncepcja

 

 

 

 

 

 

Plan lekcji

 

 

Z życia szkoły

Informator

 

Comenius 2013-2015

Comenius 2010-2012eTwinning

 

Lekcja nieograniczonych możliwości

Szkoła Dobrych Pomysłów

Rybnicka Szkoła Przyszłosci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany

przez Unię Europejską

w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pomoc Psycholog.-Pedagog.

Szkola Promujaca Zdrowie

 

 

 

 

 CERTYFIKAT z WYRÓŻNIENIEM

projektu PEWNIAK-

Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym  Kształceniu

 

lekcja pdf-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziękowania dla szkoły:

 

                                 

 

 

Certyfikaty:


  Certyfikat: Szkoła Promująca Pierwszą Pomoc Przedmadyczną Szkoła Dobrych Pomysłów